Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÚC LỢI XÃ HỘI

một bộ phận thu nhập quốc dân của xã hội được sử dụng nhằm thoả mãn những nhu cầu vật chất và tinh thần của các thành viên trong xã hội, chủ yếu được phân phối ngoài thu nhập theo lao động. PLXH bao gồm những chi phí xã hội: trả tiền hưu trí, các loại trợ cấp bảo hiểm xã hội, học bổng cho học sinh, những chi phí cho học tập không mất tiền, những dịch vụ y tế, nghỉ ngơi, an dưỡng, nhà trẻ, mẫu giáo, vv. Tuỳ theo mức độ phát triển của các mặt kinh tế - xã hội, quỹ phúc lợi thường có ba nhóm cơ bản: quỹ tập trung của nhà nước quản lí; quỹ phúc lợi của các xí nghiệp, đơn vị kinh doanh và quỹ phúc lợi tập thể của các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất. Các quỹ hoạt động dưới hai hình thức: hình thức trả bằng tiền, như tiền lương, tiền hưu trí, các khoản trợ cấp, tiền nghỉ phép, tiền học bổng, vv. và các hình thức ưu đãi thông qua các dịch vụ không mất tiền như giáo dục, y tế, vv. thoả mãn những nhu cầu bức thiết không phải trả tiền. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, việc mở rộng và tăng cường PLXH là điều kiện quan trọng để đáp ứng và làm thoả mãn ngày càng nhiều những nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân lao động. Các quỹ PLXH là phương tiện cần thiết để điều chỉnh các quan hệ xã hội, giảm bớt sự chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp và nhóm xã hội, xoá bỏ dần những khác biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động trí óc và lao động chân tay. Việc xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, xây dựng cơ chế quản lí mới ở Việt Nam cũng đòi hỏi phải thực hiện những quan điểm mới về PLXH. Trong những điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, nhà nước không thể bao cấp tràn lan những chi phí cho PLXH. PLXH cần phải tập trung cho những vấn đề cơ bản và thiết yếu nhất trong đời sống của nhân dân lao động, bảo đảm sự công bằng và hợp lí giữa các thành phần kinh tế, khuyến khích và động viên toàn thể nhân dân tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng xã hội mới. PLXH không thể vượt quá những khả năng và điều kiện của nền kinh tế, nhưng đồng thời cũng không thể bị động, cứng nhắc trước những kết quả của sự phát triển kinh tế. Việc nâng cao không ngừng những PLXH chính là biểu hiện thực tế và sinh động bản chất ưu việt của chế độ xã hội mới.