Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGHĨA

quan hệ của từ với sự vật, hiện tượng mà nó biểu thị, quan hệ của sự kiện ngôn ngữ với sự kiện ngoài ngôn ngữ. N của từ có thể bao gồm một số thành tố nhỏ hơn: 1) N sở chỉ: quan hệ của từ với đối tượng mà từ biểu thị; 2) N sở biểu: quan hệ của từ với biểu tượng, khái niệm mà từ biểu hiện; 3) N sử dụng: quan hệ của từ với người sử dụng nó; 4) N kết cấu: quan hệ của từ với các từ khác có trong hệ thống; 5) Tiền giả định: N không được thông báo trong phát ngôn nhưng đặt nền tảng cho thông báo.