Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUYỀN DÂN TỘC TỰ QUYẾT

 quyền của mỗi dân tộc trong việc tự do tách ra khỏi một quốc gia nhiều dân tộc để thành lập quốc gia độc lập của mình, hoặc tự nguyện nhập vào một quốc gia nhiều dân tộc để thành lập liên bang trên cơ sở giữ chủ quyền dân tộc của mình. Mac và Enghen đã nêu rõ: “Một dân tộc đi áp bức dân tộc khác thì dân tộc đó không thể có tự do được, lực lượng mà họ cần để đàn áp một dân tộc khác rốt cuộc sẽ quay lại chống họ”. Chủ nghĩa xã hội cần tạo mọi điều kiện để xoá bỏ dần tệ áp bức dân tộc, thực hiện đoàn kết các dân tộc. Lênin đã nêu khẩu hiệu: “Giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại”. Dưới chủ nghĩa tư bản, nhất là trong giai đoạn cách mạng dân chủ tư sản, QDTTQ là yêu cầu bảo đảm quyền bình đẳng của các dân tộc, dân chủ hoá đất nước. Sau khi cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi, QDTTQ là yêu cầu của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, là yêu cầu giải quyết vấn đề dân tộc trên lập trường giai cấp công nhân. Trong thời kì thiết lập chủ nghĩa tư bản, quyền tự quyết của các dân tộc có khuynh hướng chống phong kiến. Trong thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, nó có khuynh hướng chống chủ nghĩa tư bản. Cho nên trong thời kì này, vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp không tách rời nhau. Nội dung giai cấp - xã hội của QDTTQ không chỉ tượng trưng cho cuộc đấu tranh chống áp bức dân tộc từ bên ngoài, mà còn tượng trưng cho cuộc đấu tranh chống các giai cấp bóc lột thù địch trong nước - những kẻ đã không còn là đại diện cho lợi ích phát triển của dân tộc.