Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SAI LẦM LÔGIC

tình trạng tư duy sai lệch, xa rời hoặc mâu thuẫn với chân lí khách quan. Đó là do vi phạm các quy luật và quy tắc lôgic, cũng như do xuyên tạc các hình thức lôgic  của tư duy và tồn tại. Nhiệm vụ cơ bản của lôgic học là cung cấp bài bản tư duy đúng đắn, tránh SLL; mặt khác, cho người ta công cụ phân tích phát hiện, vạch rõ SLL để khắc phục.

Lôgic hình thức truyền thống đã phân tích SLL ra thành ba nhóm lớn: 1) Sai lầm trong tiền đề, do căn cứ giả tạo, căn cứ chưa được chứng minh hoặc do luẩn quẩn lôgic; 2) Sai lầm trong luận đề, do đánh tráo luận đề, hoặc do muốn chứng minh điều không thể chứng minh được; 3) Sai lầm trong luận thuyết (hay suy luận), do luận đề không phải là hệ quả lôgic của các luận cứ, hoặc là do viện dẫn tư cách người phát ngôn bất chấp nội dung phát ngôn, hoặc do dựa vào dư luận của đám đông; hoặc do khái quát hoá vội vàng; hoặc do lẫn lộn quan hệ nhân quả với trật tự trước sau trong thời gian, vv. Lôgic hình thức hiện đại và lôgic học hiện đại nói chung đã hệ thống hoá các loại SLL và nêu ra biện pháp khắc phục có hiệu quả.