Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUY TẮC VÀNG

 điều răn đạo đức cổ xưa nhất, đã được kinh nghiệm dân gian đúc kết và các nhà tư tưởng cổ đại diễn đạt. Khổng Tử dạy: “Điều gì mình không muốn thì chớ làm cho người khác”, “mình muốn dựng thì hãy dựng cho người, mình muốn đạt thì hãy làm cho người đạt”. Kinh Thánh răn: “Trong mọi việc, hãy đối xử với người khác như là mình mong muốn người khác đối xử với mình”. Thực chất là quan niệm đạo đức về bình đẳng giữa các cá nhân, mà sau này Kantơ I. (E. Kant) đã trình bày dưới một dạng khác (x. Mệnh lệnh tuyệt đối). Trong đời sống cộng đồng, “QTV” có ý nghĩa bác bỏ chủ nghĩa vị kỉ lợi mình hại người, nhưng không thể coi là một nguyên lí đạo đức chung, vì nó giả định rằng mỗi người tự định ra, không phụ thuộc vào mọi người, cái mình cho là hợp đạo đức. Trong thực tế, các nguyên lí đạo đức bắt nguồn từ kinh nghiệm lịch sử của quần chúng, của các giai cấp và của cả loài người.