Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÂN HÌNH HOÁ

quan niệm lấy diện mạo và những thuộc tính vốn có của con người để gán cho sự vật tự nhiên hay những thế lực siêu nhiên, thần linh, vv. NHH là một đặc điểm của hầu hết các tôn giáo. Điều này đã được một số nhà triết học trước Mac phân tích. Theo Foiơbăc L. (L. Feuerbach): con người tạo ra thần linh theo hình ảnh của mình. Sự phát triển của tri thức khoa học trong thời cận đại khiến một số nhà tư tưởng tôn giáo có khuynh hướng muốn loại bỏ quan niệm NHH ngây thơ cho rằng thần, thượng đế là một khởi nguyên trừu tượng nào đó. Trên cơ sở này, đã xuất hiện những quan niệm triết học tôn giáo tinh vi như thuyết hữu thần, thuyết tạo thần và tìm thần, vv. Hiện tượng NHH cũng tồn tại trong các sáng tác dân gian (ca dao, cổ tích): gán cho các con vật, cây cối, các vật vô tri lời nói và hành động của con người. Đây là một sự hư cấu, có ý nghĩa khác với quan niệm tôn giáo.