Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUY TẮC BÁC BỎ

bác bỏ là chứng minh tính chất giả dối của một luận đề nào đó. Như vậy, bác bỏ cũng là một lối chứng minh, nhưng không chứng minh tính chân thực của luận đề, mà chứng minh luận đề là sai lầm, do đó, nó là một lối chứng minh đặc biệt. Nếu chứng minh có ba bộ phận: luận đề, luận cứ và luận chứng và bộ phận nào cũng phải xác thực, chứng minh mới có giá trị, thì bác bỏ lại khác. Chỉ cần tìm ra một bộ phận không xác thực để bác bỏ là đủ. Vì thế có ba QTBB: 1) Bác bỏ luận đề, tức là tìm cách chứng minh một luận đề mới, mâu thuẫn với luận đề đã được nêu ra. Nếu chứng minh được luận đề mới đó là đúng thì mệnh đề đã nêu là sai phải bác bỏ; 2) Bác bỏ luận cứ, tức là chứng minh luận cứ được đưa ra để chứng minh luận đề là sai lầm, là đáng ngờ, là không thể đứng vững được; 3. Bác bỏ luận chứng, tức là tìm cách cho thấy sự chứng minh không nhất quán, không lôgic, vi phạm các quy tắc suy luận (suy luận lôgic) trong quá trình chứng minh.