Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUY LUẬT LÔGIC

loại quan  hệ tất yếu, phổ biến và bản chất giữa các đối tượng và hiện tượng. Đặc điểm của QLL trước hết là loại quan hệ phổ quát nhất. Vd. quan hệ đồng nhất. Đồng nhất lôgic là đồng nhất phổ quát, không lệ thuộc vào đối tượng, nội dung cụ thể. Đồng nhất lôgic khác với đồng nhất cụ thể, vd. đồng nhất về số lượng trong toán học hay đồng nhất về chất lượng cụ thể trong các khoa học chuyên ngành, vv. Đặc điểm quan trọng nữa của các QLL là loại quan hệ tất yếu phổ quát đối với tư duy đúng đắn. Trong lôgic học hình thức, QLL được biểu đạt bằng công thức hằng chân thực, tức là luôn luôn chân thực. Ý nghĩa cơ bản nhất của QLL là ở chỗ tư duy đúng đắn phải tuân theo QLL. Trái lại, tư duy không tuân theo QLL thì nhất định không đúng đắn. Do đặc điểm này, trong lập luận lôgic, người ta chuyển đổi công thức QLL thành công thức quy tắc lập luận lôgic để rút ra các hệ quả lôgic, nghĩa là kết luận chân thực.