Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÂU THUẪN LÔGIC

thường hay phân biệt hai loại mâu thuẫn: MTL và mâu thuẫn biện chứng. MTL có hai loại chính: loại mâu thuẫn tầm thường và loại mâu thuẫn không tầm thường. Loại mâu thuẫn tầm thường biểu hiện sai lầm của tư duy, gán ghép một cách vô căn cứ những mặt đối lập vào cùng một sự vật hoặc hiện tượng. Lôgic hình thức hiện đại biểu đạt MTL không tầm thường dưới dạng công thức lôgic toán. Chẳng hạn, công thức lôgic mệnh đề cổ điển: A Λ  = 0 hoặc công thức lôgic vị từ cổ điển: "x [A(x) Λ (x)] .

Cần chú ý là công thức A Λ  hay A(x) Λ A(x) có thể dùng để biểu đạt loại MTL không tầm thường. Chẳng hạn, mệnh đề "một vật thể đang chuyển động thì tại thời điểm đã cho, nó vừa ở chỗ đó lại vừa không ở chỗ đó, vì đang đi qua chỗ đó", là mệnh đề MTL không tầm thường; mệnh đề ấy phản ánh mâu thuẫn biện chứng trong vận động của sự vật.

Loại MTL không tầm thường này thường tồn tại dưới dạng nghịch lí lôgic không dễ gì có thể giải quyết được ngay. Nó trở thành nguồn gốc và động lực phát triển của tư duy.