Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẶT ĐỐI LẬP

một trong hai mặt của mâu thuẫn biện chứng nói lên mối quan hệ bài trừ nhau, phủ định nhau của các sự vật, hoặc các mặt, các khuynh hướng, các lực lượng bên trong sự vật. Các MĐL trong tư duy là các khái niệm phủ định nhau như "có màu" và "không màu", "hạnh phúc" và "bất hạnh", "vô sản" và "hữu sản", "chân lí" và "sai lầm"... Các khái niệm phủ định nhau không thể tồn tại tách rời nhau, vì chỉ trong sự so sánh với nhau chúng mới có ý nghĩa.