Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MARITANH J.

(Jacques Maritain; 1882 - 1973), nhà triết học, nhà văn Pháp, một trong những đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa Tômat mới. Lúc đầu theo đạo Tin Lành, sau theo Công giáo. Do Maritanh là người bảo vệ nhiệt tình chủ nghĩa chính thống Công giáo và chủ nghĩa giáo điều truyền thống, cho nên khi phát hiện học thuyết của thánh Tômat, Maritanh đã trở thành người đại diện tích cực chống chủ nghĩa duy vật. Maritanh cũng chống lại cả thuyết duy tâm của Becxông H. (H. Bergson) mà Maritanh gọi là "một mưu toan dũng cảm của chủ nghĩa hư vô về trí tuệ". Maritanh muốn điều hoà triết học với tôn giáo, lí tính với tín ngưỡng, dựa vào lí tính và khoa học để chứng minh tính hợp lí của thế giới quan tôn giáo. Theo Maritanh, Thượng đế là nguồn gốc duy nhất của tri thức, nhận thức của con người là tiên nghiệm đến từ Thượng đế. Maritanh cho rằng khoa học chỉ có thể nhận thức được thế giới kinh nghiệm, còn tín ngưỡng mới nhận thức được thế giới siêu nghiệm, tức là tồn tại chân chính. Các tác phẩm chính: " Bàn về triết học Kitô giáo" (1933); "Chủ nghĩa nhân đạo toàn vẹn" (1936); "Trực giác sáng tạo trong nghệ thuật và thơ ca" (1962); "Những nguyên tắc về một nền chính trị nhân đạo" (1944).