Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MALƠBRĂNGSƠ N.

(Nicolas Malebranche; 1638 - 1715), nhà triết học tôn giáo, tu sĩ Pháp. Triết học của Malơbrăngsơ là sự thoả hiệp giữa vật lí học của Đêcac R. (R. Descartes) với siêu hình học của thánh Auguxtinut [L. Aurelius Augustinus; cg. Thánh Ôguyxtanh (Saint Augustin)], hoà nhập giới tự nhiên và Thượng đế. Hai điểm cơ bản trong học thuyết của Malơbrăngsơ là sự linh giác Thượng đế và học thuyết về những nguyên nhân tạo cơ hội. Theo Malơbrăngsơ thì không có một nguyên nhân nào khác trong vũ trụ ngoài ý chí của Thượng đế. Chính Thượng đế đã sản sinh ra trong cơ thể một sự vận động nào đó, mà ý muốn của linh hồn, của tư duy chỉ là cơ hội. Ngược lại, một sự vận động nào đó của cơ thể là cơ hội để cho Thượng đế sản sinh ra trong cơ thể một tư tưởng nào đó. Như vậy, Thượng đế là nguyên nhân phổ biến duy nhất, duy nhất hữu hiệu. Theo Malơbrăngsơ, giác quan không có tác dụng đối với nhận thức, nhận thức là trực quan của ý niệm, mà nguồn gốc là Thượng đế. Các tác phẩm chính: "Sự tìm kiếm chân lí" (1674 - 75), "Luận về tự nhiên và ân điển (1680), "Luận về tình yêu thương của Thượng đế" (1697).