Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÁO DỤC CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA

thông qua sự truyền thụ lí luận, đạo đức và thông qua hoạt động thực tiễn nhằm hình thành có hệ thống, có kế hoạch những con người có niềm tin và lòng trung thành với lí tưởng và mục tiêu cộng sản, có sự phát triển toàn diện và hài hoà, kết hợp lí tưởng với hoạt động thực tiễn hướng theo mục tiêu ấy. Các mặt cơ bản của GDCSCN: hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, có thái độ đúng đắn đối với lao động, có tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế vô sản, có lập trường, tư tưởng và lối sống xã hội chủ nghĩa. GDCSCN gồm cả bốn mặt: trí, đức, thể, mĩ. Trong toàn bộ quá trình lâu dài và phức tạp của GDCSCN, cần kết hợp đúng đắn những yếu tố khách quan với những yếu tố chủ quan, kết hợp ba lĩnh vực giáo dục: gia đình, nhà trường và xã hội, đề ra những yêu cầu thích hợp với từng giới, từng lứa tuổi, và với từng giai đoạn cách mạng. GDCSCN trong xã hội xã hội chủ nghĩa có vai trò đặc biệt quan trọng, vì những thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội phụ thuộc ngày càng nhiều vào trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa của mỗi thành viên trong xã hội.