Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MUYNXƠ T.

(Thomas Müntzer; khoảng 1490 - 1525), người truyền giáo của nhà thờ, nhà cải cách tôn giáo, lãnh tụ và nhà tư tưởng của quần chúng nông dân trong thời kì cải cách của tôn giáo và Chiến tranh nông dân ở Đức (1524 - 25). Xuất thân trong một gia đình nạn nhân của chính thể quân chủ chuyên chế ở Đức, có kiến thức về thần học, có học vị tiến sĩ, làm tu sĩ trong một tu viện ở Halơ (Halle), rất coi thường các giáo lí và lễ nghi của giáo hội Kitô giáo. Tán thành cải cách của Luthơ M. (M. Luther), nhưng vượt Luthơ - một nhà cải cách ôn hoà, Muynxơ tuyên truyền cho nhiệm vụ cải cách tôn giáo không chỉ là đổi mới nhà thờ và học thuyết của nhà thờ, khẳng định rằng nếu người ta giải thích đúng đắn Kinh Thánh thì phải phá vỡ tất cả các hệ thống cấp bậc xã hội cũng như mọi sự bất bình đẳng kinh tế, vì cả hai hiện tượng này đều mâu thuẫn với kinh Phúc âm. Học thuyết chính trị của Muynxơ vượt xa giới hạn của những quan hệ xã hội và chính trị lúc bấy giờ, thuyết thần học của Muynxơ vượt xa những quan niệm tôn giáo thịnh hành hồi đó. Triết học tôn giáo của Muynxơ gần gũi với chủ nghĩa vô thần, cương lĩnh chính trị của Muynxơ cũng rất gần gũi với chủ nghĩa cộng sản bình quân không tưởng. Ông lãnh đạo một cuộc nổi dậy của "nông dân" và trở thành chỉ huy của đạo quân ấy. Bị đánh bại ở Frankenhaoden (Frankenhausen) và ngày 19.5.1525, bị bắt trong một trận chiến đấu và bị tử hình.