Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MUNIÊ E.

(Emmanuel Mounier; 1905 - 50), nhà triết học, nhà văn Pháp, lập ra tạp chí "Tinh thần" , 1932) có ảnh hưởng lớn trong tư tưởng phương Tây hiện đại, cũng là người xây dựng chủ nghĩa nhân vị Pháp. Qua chủ nghĩa nhân vị, Muniê muốn có một sự kết hợp giữa Kitô giáochủ nghĩa xã hội. Nguyên tắc của ông là đặt con người (nhân vị) lên trên những nhu cầu vật chất và những guồng máy tập thể. Muốn đạt được mục đích đó, theo Muniê, triết học phải dấn thân vào đời sống hiện thực và lịch sử. Do đó, Muniê đã bỏ giảng dạy và đi vào cuộc đấu tranh chính trị trên tờ "Tinh thần". Qua các tác phẩm cũng như hoạt động triết học của ông, người ta thấy ông muốn thích ứng Kitô giáo với những đòi hỏi mới của thời đại, muốn "hoà giải được đức tin và cách mạng", nói một cách khác, là muốn đi con đường thứ ba nhằm cách mạng tôn giáo. Những tác phẩm chính của Muniê: "Cách mạng nhân vị chủ nghĩa và tính chất cộng đồng" (1935), "Chủ nghĩa nhân vị là gì ?" (1947), "Nhập môn của chủ nghĩa hiện sinh" (1947), "Chủ nghĩa nhân vị" (1949).