Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"MỘT BƯỚC TIẾN, HAI BƯỚC LÙI Cuộc khủng hoảng trong Đảng ta"

tác phẩm của Lênin viết trong khoảng tháng 2 - 5. 1904, phân tích quá trình đấu tranh trong Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga giữa 2 khuynh hướng: Bônsêvich (phái cách mạng) và Mensêvich (phái cơ hội) trong vấn đề soạn thảo điều lệ đảng. Phái Bônsêvich chủ trương xây dựng một đảng thống nhất có tổ chức chặt chẽ, phái Mensêvich chấp nhận tình trạng đảng gồm nhiều tổ phân tán, không có quan hệ nào khác ngoài quan hệ thống nhất về hệ tư tưởng. Quan niệm Bônsêvich đã thắng thế tại đại hội, tờ báo "Tia lửa" - cơ quan ngôn luận của Đảng - lại bị phái Mensêvich nắm giữ (hai bước lùi). Trong tác phẩm, Lênin tiếp tục phát triển học thuyết về xây dựng đảng macxit kiểu mới: tác phẩm "Làm gì?" (1902) đề ra nguyên tắc xây dựng đảng về tư tưởng, tác phẩm "MBTHBL" (1904) đề ra nguyên tắc xây dựng đảng về tổ chức. Giai cấp công nhân "không có vũ khí nào khác hơn là tổ chức"; sự thống nhất về tư tưởng của đảng phải được củng cố bằng sự thống nhất vật chất về tổ chức. Đảng phải là đội tiên phong của giai cấp, là tổ chức cao nhất của giai cấp; muốn thế, đảng phải là đội ngũ có tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có kỉ luật duy nhất ràng buộc mọi đảng viên thành đội ngũ.