Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MIMAMXA

(Sanskrit: mĩmãmsã), một trong sáu trường phái cổ điển chính thống của triết học Ấn Độ cổ đại. M vốn nghĩa là nghiên cứu âm thanh trong kinh  linh hồn sẽ có nguồn năng lượng đưa đến kết quả trong tương lai ở một thời điểm nào đó và nếu thực hiện lễ hiến sinh thì con người sẽ thoát khỏi nghiệp (x. Nghiệp), khỏi vòng luân hồi. Về nhận thức luận, M chủ trương tri thức và lòng tin phải thống nhất với nhau, thiếu lòng tin thì không thể có tri thức xác thực. M cho rằng nguồn gốc của tri thức có hai loại: trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp là do giác quan đưa lại, gián tiếp là do rút ra được từ suy luận lôgic, từ uy tín, từ so sánh mà tìm ra hệ quả. Về bản thể luận, M cho rằng thế giới được sinh ra từ các nguyên tử kết hợp với nhau, chứ không phải từ Thượng đế. Trong quan hệ giữa linh hồn và thể xác, M cho rằng linh hồn gắn với thể xác. Thế giới quan M có tác dụng to lớn trong sự phát triển của chủ nghĩa duy vật Ấn Độ cổ đại. (Veda). Chủ trương duy trì nghi lễ trong kinh Vêđa, M cho rằng thực hiện các nghi lễ đó thì