Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MENƠ ĐƠ BIRĂNG

(Maine de Biran; họ tên đầy đủ: Marie Francois Pierre Gontier de Biran; 1766-1824), nhà triết học Pháp. Chủ nghĩa duy linh của Menơ Đơ Birăng dựa trên phương pháp phân tích tâm lí học về chủ thể, mà phương tiện trực tiếp của việc đó là tổng giác trực tiếp nội tại. Phương tiện này cho phép chúng ta nắm bắt được cái "tôi" với tư cách là một khuynh hướng một tính tự phát tự do thống nhất không thể phân tích được. Menơ Đơ Birăng nhấn mạnh vai trò của ý chí trong sự phát triển của tư duy. Các tác phẩm chính: "Ảnh hưởng của thói quen" (1802), "Tri giác trực tiếp" (1807).