Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LƯỢNG VÀ CHẤT

những phạm trù triết học phản ánh các mặt quan trọng của hiện thực khách quan. Trong tự nhiên và trong xã hội, mọi sự vật đều vận động và phát triển không ngừng, có cái xuất hiện, có cái biến đổi và có cái diệt vong. Chất (chất lượng) là tính quy định bản chất của sự vật, tính quy định đặc điểm và tính chất vốn có của nó, làm cho sự vật tồn tại như chính nó chứ không phải là một cái nào khác, giúp phân biệt sự vật này với sự vật khác. Chất của sự vật không phải là bất biến, nó cũng thay đổi. Sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác của chất có liên hệ mật thiết với sự thay đổi về lượng của sự vật. Không có tính quy định về lượng của sự vật thì không có tính quy định về chất của nó. Hai mặt chất và lượng của sự vật luôn thống nhất với nhau. Lượng (số lượng) biểu hiện mức độ, giai đoạn phát triển và cấu tạo về lượng của sự vật. Chất của sự vật liên hệ mật thiết và phụ thuộc vào lượng của sự vật đó. Sự thay đổi các đặc trưng về lượng của sự vật trong phạm vi độ chưa làm thay đổi chất của nó, nhưng nếu vượt ra ngoài phạm vi độ thì những thay đổi về lượng sẽ kéo theo sự thay đổi về chất.