Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÊVI - XTƠRÔT C.

(Claude Lévi - Strauss; sinh 1908), nhà triết học, nhà dân tộc học người Pháp. Ông đã đi khảo sát nhiều lần ở Nam Mĩ và Châu Á. Lêvi - Xtơrôt là người khởi xướng môn xã hội học mà ngày nay được gọi là nhân học xã hội. Trong khi xây dựng nhân chủng học xã hội, Lêvi - Xtơrôt đã đưa ra một phương pháp mới trước hết cho dân tộc học bằng cách đưa môn học này đi theo con đường của ngôn ngữ học cấu trúc chủ nghĩa của Xôxuya (F. de Saussure), Tơrubetxkôi (N. S. Trubeckoj), Jakôpxơn (R. O. Jakovson) và việc áp dụng những thành tựu của phân tâm học, của vật lí học, toán học và các sự kiện về thông tin của Moghenxtơn (O. Morgenstern), Vinxơ, và nhất là từ những quan sát các mối liên hệ xã hội ở các dân tộc da đỏ mà ông đã tiếp xúc trong một thời gian dài. Đó là phương pháp cấu trúc chủ nghĩa, phương pháp tìm ra những mô hình tự nhiên vô thức của xã hội. Phương pháp cấu trúc chủ nghĩa của Lêvi - Xtơrôt đã đưa đến một tư trào cấu trúc chủ nghĩa, với tư cách là một tư trào triết học thực chứng mới. Trong tư trào đó, Lêvi - Xtơrôt cùng với Antuyxơ (L. Althusser), Lacăng (J. Lacan) và Fucôn (M. Foucault) đã có ảnh hưởng lớn đến sự cách tân về mặt phương pháp luận và tri thức luận cuả những môn khoa học nhân văn. Lêvi - Xtơrôt cũng xây dựng một lí thuyết độc đáo và sâu sắc về tư duy nguyên thuỷ, trong đó có nhiều vấn đề bác lại lí thuyết của Lêvy - Bruyn L.  (L. Lévy - Bruhl), đồng thời ứng dụng nó vào việc nghiên cứu cấu trúc hệ thống thân tộc và ngữ nghĩa của các huyền thoại. Lêvi - Xtơrôt cho rằng chủ nghĩa cấu trúc có thể coi như một thứ khoa học tộc người có thể lí giải được nhiều vấn đề khoa học. Những tác phẩm chính: "Những chí tuyến buồn" (1955), "Nhân chủng học cấu trúc chủ nghĩa" (1958), "Tư duy hoang dã" (1962), "Những cấu trúc sơ đẳng của thân tộc" (1949), "Sống và chín" (1964), "Từ mật ong đến tro" (1967).