Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LEXINH G. Ê.

(Gotthold Ephraim Lessing; 1729 - 81), nhà văn, nhà triết học người Đức. Xuất thân từ một gia đình mục sư đạo Tin Lành, học thần học, ngữ văn, y học và khoa học tự nhiên. Lexinh là người hoà hợp chủ nghĩa lãng mạn với chủ nghĩa duy lí Đức, chủ trương chủ nghĩa nhân đạo, chống mọi sự thiếu khoan dung, mọi thành kiến về giai cấp, về dân tộc và tôn giáo. Tư tưởng này biểu hiện qua tác phẩm "Nathan, nhà hiền triết" (1779). Tác phẩm "Giáo dục loài người" (1780), đưa ra một lí luận về đạo đức dựa trên niềm tin vào sự tiến bộ về đạo đức của loài người. Tác phẩm này đã ảnh hưởng sâu sắc đến triết học của Fichtơ (J. G. Fichte). Lexinh cũng là nhà lí luận, nhà phê bình văn học; ông đóng vai trò quan trọng trong nền văn học Đức. Lexinh chủ trương một nền sân khấu dân tộc Đức, theo Lexinh, các tác phẩm lịch sử của Sêchxpia (W. Shakespeare) có tính hiện thực và có tính nhân dân. Những tác phẩm chính về văn học: "Cô Xara Xămxon" (1755), "Minna phôn Barơnhem" (1767). Về lí luận văn học: xuất bản các tập "Laocôn" (1766) đăng các công trình nghiên cứu thẩm mĩ trong thi ca và hội hoạ; và những luận văn phê bình trên chuyên san "Kịch trường Hambua" (1767 - 69), đề cao Sêchxpia, chủ trương đưa lên sân khấu những nhân vật có tính hiện thực phê phán và tính nhân dân.