Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LAO ĐỘNG CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA

theo lí thuyết chủ nghĩa cộng sản, lao động sáng tạo được tổ chức một cách khoa học của những con người tự do và giác ngộ trong xã hội cộng sản chủ nghĩa tương lai; là lao động hoàn toàn tự nguyện, tự giác, là sự tự do đua tài về thể lực và trí lực, là nhu cầu sống đầu tiên của mỗi con người, là lao động vì lợi ích chung của toàn xã hội, trong đó có lợi ích của từng cá nhân con người. LĐCSCN diễn ra trong một xã hội phát triển cao, ở đó lao động xã hội đạt năng suất cao trên cơ sở của khoa học và kĩ thuật, không còn sự khác nhau về mặt xã hội giữa các loại lao động. Những mầm mống, những yếu tố lao động tự giác và tự nguyện vì lợi ích chung đã xuất hiện từ trong các hình thái xã hội có giai cấp, song thái độ đó chỉ biểu hiện trong từng lúc, trong những tình huống nhất định, còn xét về toàn cục thì hoạt động lao động lúc đó chỉ là phương thức để bảo tồn sự sống. Cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi tạo ra điều kiện để thay đổi thái độ của con người đối với lao động. Ở Liên Xô trước đây có "Ngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa" do Lênin (V. I. Lenin) phát động, ở Việt Nam có "Ngày lao động xã hội chủ nghĩa", là những hình thức tổ chức lao động có tính cách mạng, tự giác và tự nguyện, không có thù lao, vì lợi ích chung.