Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LABRIÔLA A.

(Antonio Labriola; 1843 - 1904), nhà triết học Italia. Ông giữ vai trò quan trọng trong Đại hội các Đảng Xã hội Italia (1890) và góp phần to lớn vào việc thành lập Đảng Xã hội Italia (1892). Ông chủ yếu quan tâm đến những vấn đề triết học về lịch sử và đạo đức học. Đã xuất bản những tác phẩm: "Về tự do đạo đức" (1873), "Về việc giảng dạy sử học" (1876). Do tiếp xúc với những sự biến xã hội và do ảnh hưởng của các trào lưu tư tưởng triết học đương thời, nhất là của triết học Đức, ông đã sửa đổi học thuyết của Hêghen G. V. (G. W. F. Hegel) về triết học lịch sử. Ông cho rằng, chỉ có giai cấp vô sản mới có thể giải quyết những vấn đề lớn được đặt ra cho đời sống nước Italia. Do đó, ông đã đi vào nghiên cứu chủ nghĩa duy vật lịch sử và viết "Những tiểu luận về quan niệm duy vật lịch sử". Là một nhà duy vật, ông lại có một số luận điểm khác với những người macxit về sự phát triển của lịch sử, như việc đề cao nhân tố địa lí trong sự phát triển xã hội, luận điểm này bị Plêkhanôp G. V. (G. V. Plekhanov) phê phán. Ngoài ra, ông còn có một số sai lầm khác là nhượng bộ thuyết không thể biết khi thừa nhận có một số lĩnh vực con người không nhận thức được.