Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"LUẬT TẠNG"

 

một trong ba bộ sách kinh điển của đạo Phật (Kinh tạng, Luật tạng, Luận tạng), chuyên ghi chép những giới luật do Phật chế định, làm khuôn phép sinh hoạt cho Tăng già. Trong Đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất, họp tại Vương Xá (Râjugrha), sau khi Phật tịch diệt, ông Upali (Upãli) là người chủ trì kết tập "LT". Nội dung của "LT" chia làm 3 phần, ghi chép đầy đủ các giới hạnh mà các nhà sư phải tuân thủ theo cùng những quy định về việc thưởng phạt.