Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"LUẬN HÀNH"

(Lunheng), tác phẩm của Vương Sung (27 - khoảng 97), thời Đông Hán, Trung Quốc. Có khuynh hướng duy vật, vô thần và có tinh thần phê phán. Đề cập vấn đề "hình - thần", cho là "hình" quyết định "thần". Phê phán thuyết "thiên nhân cảm ứng" và thái độ mê tín sấm vĩ. Phê phán một số quan điểm truyền thống của Nho gia và Pháp gia trong các thiên "Vấn Khổng", "Thích Mạnh", "Phi Hàn". Bị Nho gia phong kiến phê phán, song Chương Bỉnh Lân thời cận đại hết sức đề cao tác phẩm này.