Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÔGIC PHỨC HỢP

trừ lôgic hình thức thuần tuý, mọi hệ thống lôgic đều mang tính phức hợp. Vd. lôgic truyền thống, lôgic biện chứng, lôgic phi cổ điển, vv.

Hệ thống LPH theo quan điểm lôgic hình thức phi cổ điển, tập trung nghiên cứu đặc điểm của phép kéo theo lôgic đã được Zinôviep (A. Zinov'ev) xây dựng năm 1970. Hệ thống LPH bao quát nhiều loại kéo theo: 1) Kéo theo không chặt chẽ; 2) Kéo theo chặt chẽ; 3) Kéo theo phản đảo; 4) Kéo theo suy diễn; 5) Giả kéo theo, vv.

 Hàm chân lí của phép kéo theo có điều kiện được định nghĩa khác với hàm chân lí của phép kéo theo vô điều kiện có trong lôgic hình thức cổ điển.

 

x

y

x ® y vô điều kiện

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

 

x

y

x ® y có điều kiện

1

1

<> 0

1

0

[ ] 0

0

1

<> 0

0

0

[ ] 0

 

 Trong đó, [ ] - kí hiệu tác tử tất yếu, <>- kí hiệu tác tử khả năng. Có thể bằng 0, có nghĩa là không nhất thiết bằng 1. Ta có công thức: <>0 = [ ] 1 - kí hiệu phép phủ định.

 Phép kéo theo có điều kiện có đặc điểm tình thái rõ rệt. Do đó, quy tắc kết luận theo lôgic kéo theo phi tình thái. Ngoài hai quy tắc kết luận lôgic phi hình thức cổ điển: 1) x ® y , x |¾ y và 2) x ® y, |¾ , có thêm các quy tắc kết luận lôgic tình thái như 3) x ® y, |¾ và 4) x ® y, |¾ . Trong LPH được xây dựng theo kiểu nói trên, các lượng từ toàn thể (") và bộ phận ($) cũng có những thay đổi tương ứng. Ngoài lượng từ xác định, có bổ sung thêm lượng từ bất định: 1) ? "- có nghĩa là không thể xác định được đối với tất cả; 2) ? $ - có nghĩa là không thể xác định được tồn tại hay không tồn tại. Ngoài khẳng định lượng từ còn có thêm phủ định lượng từ: 3) " - có nghĩa là không phải đối với tất cả; 4) $ - có nghĩa là không tồn tại. Đại số và hệ toán LPH được xây dựng trên cơ sở tổng hợp những yếu tố cơ bản nêu trên.