Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÔGIC

(HL. logikê), trong triết học và khoa học, từ "lôgic" được sử dụng với hai nghĩa chính: "lôgic" và "lôgic học". L nói chung là tổng thể những đặc trưng tất yếu, phổ biến và bản chất chung của các sự vật, hiện tượng. Do đó, L chính là thực chất của tồn tại. Một cách tương ứng, L là bản chất của lịch sử, chứ không phải là toàn bộ lịch sử trong tính đa dạng, phong phú của nó. L vốn là khách quan. Do đó, trong tư duy, L có giá trị chân lí phổ biến. Tư duy của bất cứ ai, nếu muốn đạt được chân lí, thì phải phù hợp với L của sự vật và hiện tượng.

Như vậy, L có những đặc trưng quan trọng sau đây: 1) Tất yếu. 2) Phổ biến. 3) Bản chất. 4) Chân lí khách quan. Xt. Lôgic học.