Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN HỆ PHỔ BIẾN CỦA CÁC HIỆN TƯỢNG

quy luật phổ biến nhất về sự tồn tại của thế giới khách quan, kết quả và biểu hiện của sự tác động qua lại phổ biến của mọi sự vật, hiện tượng, quá trình. Mối liên hệ phổ biến biểu hiện sự thống nhất về kết cấu bên trong của tất cả các yếu tố, các đặc tính trong từng hệ thống hoàn chỉnh, cũng như thể hiện những mối liên hệ và quan hệ muôn màu muôn vẻ vô tận của một hệ thống này với những hệ thống, những hiện tượng khác bao quanh nó, quy định sự tồn tại cũng như tất cả các đặc điểm của những khách thể vật chất.

Phạm trù mối liên hệ phổ biến vừa có ý nghĩa bản thể luận, vừa có ý nghĩa nhận thức luận, vừa là phạm trù bản thể luận đồng thời cũng là phạm trù nhận thức luận.