Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÍ THUYẾT KHOA HỌC

 hình thức phát triển cao nhất của tri thức khoa học - kĩ thuật, cho ta hình ảnh hoàn chỉnh và hệ thống về các mối quan hệ cơ bản của các đối tượng và hiện tượng trong một lĩnh vực hiện thực đang được nghiên cứu. Hạt nhân của một LTKH là sự tập hợp những quy luật nền tảng và những khái niệm cơ bản về một lĩnh vực nào đó thành một hệ thống thống nhất, nhờ đó có thể khái quát hoá, hệ thống hoá, giải thích và cả tiên đoán các sự kiện và hiện tượng trong phạm vi lĩnh vực hiện thực đó. Trên cơ sở LTKH đã được xác lập còn có khả năng sửa đổi và làm chính xác thêm những quy luật riêng lẻ. Bước chuyển sang LTKH chứng tỏ sự tiến bộ của tri thức khoa học - kĩ thuật đã có thể đạt đến những quan niệm hoàn chỉnh về lĩnh vực đang nghiên cứu của thế giới hiện thực và đó là tiêu chuẩn đặc biệt của tiến bộ khoa học - kĩ thuật.