Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÍ THUYẾT HỆ THỐNG

lí thuyết nghiên cứu các hệ thống với tư cách là tập hợp các bộ phận tương tác với nhau và hành xử như một toàn thể thống nhất. Với cách tiếp cận đó, khi nghiên cứu các đối tượng ta quan tâm chủ yếu đến các mối quan hệ tương tác giữa các yếu tố hay thành phần của đối tượng để phát hiện và tìm hiểu những thuộc tính mới có tính toàn thể, mà từng thành phần không thể có được, thường được gọi là tính trội của hệ thống. Cùng với tính trội, LTHT cũng nghiên cứu những thuộc tính quan trọng khác như tính mở, tính có mục tiêu, tính đa chiều, tính tự tổ chức... của các hệ thống, đặc biệt là của những hệ thống phức tạp.

Lí thuyết hiện đại về hệ thống được phát triển mạnh mẽ trong những thập niên gần đây, là cơ sở cho phương pháp tư duy hệ thống, có ý nghĩa to lớn đối với việc nghiên cứu các hệ thống phức tạp của tự nhiên, sự sống, các hệ sinh thái, kinh tế, xã hội, cũng như đối với các hoạt động thực tiễn trong các lĩnh vực tổ chức, điều khiển và quản lí.