Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
IPNƠ XINA

(Arập: Ibn Sĩnã; L. Avicenna) x. Avixennơ.