Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÔYNBI A. J.

(Arnold Joseph Toynbee; 1889 - 1975), nhà sử học và xã hội học Anh, đã đưa ra lí thuyết chu kì thay thế cho khái niệm tiến bộ xã hội. Theo Tôynbi, lịch sử là một tổng số các nền văn minh đã trải qua các giai đoạn: ra đời, lớn lên, suy sụp, phân ra và diệt vong; động lực phát triển của các nền văn minh là "lớp thượng lưu sáng tạo"; sự tiến bộ của nhân loại là ở sự hoàn thiện tinh thần, sự tiến hoá từ các tín ngưỡng vật linh nguyên thuỷ, qua các tôn giáo thế giới đi tới một tôn giáo thống nhất của tương lai.

Tôynbi chống lại các giới cầm quyền phản động cực đoan và là một người chống chiến tranh. Tác phẩm chính của ông là một công trình nghiên cứu đồ sộ "Nghiên cứu lịch sử" gồm 12 tập, đã viết trong gần 30 năm (1934 - 61).

 

Tôynbi A. J.