Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HUMBÔN K. V. PH.

(Karl Wilhelm von Humboldt; 1767 - 1835), nhà ngữ văn học, nhà triết học, nhà hoạt động chính trị, nhà ngoại giao Đức. Đã thực hiện công cuộc cải cách hệ thống giáo dục phổ thông ở nước Đức, thành lập Trường Đại học Tổng hợp Beclin mang tên ông. Một trong những đại biểu nổi tiếng nhất của chủ nghĩa nhân đạo cổ điển Đức. Chủ trương rằng trong sự phát triển của cá tính con người, mục đích tối cao là quy định ranh giới hoạt động của nhà nước. Phát triển học thuyết cho rằng ngôn ngữ như là quá trình không ngừng sáng tạo, là cơ sở cấu tạo nên tư tưởng, học thuyết về "hình thức bên trong" của các ngôn ngữ như là biểu hiện cách nhìn thế giới riêng biệt của mỗi dân tộc.

Humbôn  K. V. Ph.