Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỢP ĐỀ

vế, mệnh đề thứ ba trong một tam đoạn thức. HĐ là sự tổng hợp của chính đề và phản đề, trong HĐ đã giữ lại những yếu tố cần thiết từ chính đề và phản đề để tạo thành một khái niệm, một mệnh đề mới. Và mệnh đề này (hợp đề) lại có thể giữ vai trò của một chính đề trong tam đoạn thức sau.