Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI

cái xảy ra trong xã hội, trong đời sống xã hội. HTXH phân biệt và khác về chất với hiện tượng tự nhiên ở chỗ nó chỉ diễn ra trong đời sống xã hội và bị quy định bởi các quy luật của xã hội.