Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÊRACLIT

(Ph. Héraclite; HL. Hérakleitos; khoảng 540 - 480 tCn.), nhà triết học Hi Lạp cổ đại, được coi là thủy tổ của quan niệm duy vật biện chứng ở phương Tây . Hêraclit cho rằng lửa là nguyên thể vật chất, cơ sở thống nhất và phổ biến của các hiện tượng tự nhiên. Thế giới không do thần linh hoặc bất kì một người nào đó sáng tạo ra, mà mãi mãi là ngọn lửa sống vĩnh cửu. Thế giới là một quá trình, trong đó "mọi cái đều trôi qua, mọi cái đều biến đổi", chuyển hoá thành cái khác, (không thể tắm hai lần trên một dòng sông). Thế giới bao gồm những mặt đối lập có liên hệ, chuyển hoá lẫn nhau. Chuyển hoá thành cái đối lập - đó là quy luật cơ bản của thế giới.