Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ TƯ TƯỞNG TÔN GIÁO

hệ thống những tư tưởng, quan điểm tôn giáo tồn tại dưới dạng các học thuyết tương đối nhất quán về thế giới xung quanh, do các nhà tư tưởng tôn giáo (các nhà thần học) xây dựng nên và truyền bá. HTTTG hình thành trong xã hội có giai cấp. Trong thời trung cổ, HTTTG tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, đến các học thuyết khác như đạo đức học, luật học, triết học, vv. HTTTG ngày nay, dưới một hình thức hiện đại hơn, bao gồm các học thuyết triết học - tôn giáo và các lí thuyết xã hội khác.