Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

(cg. cấu trúc thượng tầng và cấu trúc hạ tầng), hai phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ những thành phần cơ cấu quan trọng nhất của mỗi hình thái kinh tế - xã hội. Cơ sở hạ tầng là tổng hợp các lực lượng sản xuất và các quan hệ sản xuất, hợp thành kết cấu kinh tế của xã hội trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Trong mỗi hình thái kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng được đặc trưng trước hết bởi kiểu quan hệ sản xuất thống trị tiêu biểu cho xã hội ấy, đồng thời còn bao gồm cả những quan hệ sản xuất quá độ (tàn dư cũ, mầm mống mới của những thành phần kinh tế khác). Song, cái có vai trò chủ đạo và quyết định đối với các thành phần kinh tế khác trong xã hội vẫn là kiểu quan hệ sản xuất thống trị. Cơ sở hạ tầng thuộc phạm trù vật chất là quan hệ vật chất tồn tại một cách khách quan, độc lập với ý chí và ý thức của con người. Cơ sở hạ tầng hình thành trong quá trình sản xuất vật chất và trực tiếp biến đổi theo sự tác động và phát triển của lực lượng sản xuất, của trình độ khoa học - kĩ thuật. Phép biện chứng của sự phát triển xã hội thể hiện như sau: các lực lượng sản xuất của một xã hội vận động và phát triển tới một giai đoạn nhất định thì mâu thuẫn với các quan hệ sản xuất hiện có. Từ chỗ là hình thức thích hợp thúc đẩy sự phát triển của các lực lượng sản xuất, các quan hệ sản xuất biến thành những trở lực nghiêm trọng đối với sự phát triển đó. Xã hội bắt đầu đòi hỏi một cuộc biến đổi cách mạng làm thay đổi quan hệ sản xuất cho phù hợp với tinh chất, yêu cầu và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất mới đang phát triển. Thực tế đã chứng minh rằng: lực lượng sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong trường hợp quan hệ sản xuất lạc hậu, mà cả khi quan hệ sản xuất phát triển không đồng bộ, có những yếu tố đi quá xa hoặc quá lạc hậu so với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sự thay đổi cơ sở hạ tầng sớm hay muộn dẫn tới sự thay đổi trong kiến trúc thượng tầng. Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ quan điểm chính trị, pháp luật, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật,... với những thể chế tương ứng như nhà nước, đảng phái, giáo hội, các đoàn thể,... được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định và xét đến cùng đều do cơ sở đó quyết định. Tuy nhiên, kiến trúc thượng tầng cũng có tính độc lập tương đối và có tác động trở lại đối với cơ sở hạ tầng. Các bộ phận trong kiến trúc thượng tầng có quan hệ khăng khít với nhau. Một số bộ phận của kiến trúc thượng tầng như nhà nước, pháp luật, các tổ chức chính trị và hệ tư tưởng chính trị có liên hệ trực tiếp với cơ sở hạ tầng của xã hội, còn những bộ phận khác như triết học, tôn giáo... tuy có liên hệ với cơ sở hạ tầng, nhưng qua nhiều khâu trung gian và biến đổi chậm hơn.