Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KÍ HIỆU LÔGIC

là những dấu hiệu quy ước dùng để biểu thị các thuộc tính và quan hệ lôgic, biểu diễn các hình thức và quá trình lôgic.

Trong lôgic hình thức, chẳng hạn người ta kí hiệu các biến mệnh đề bằng các chữ cái A, B, C... các biến vị từ bằng các chữ phức tạp hơn, như P(a), P(x), R(x, y)... lượng từ toàn thể: ", lượng từ tồn tại: $; phép phủ định: 7, phép hội Ù, phép tuyển Ù, vv.

Ngôn ngữ kí hiệu tượng trưng là ngôn ngữ hình thức hoá cao độ. Tuy nó không phong phú và linh hoạt bằng ngôn ngữ, song ưu việt của nó là cho phép tư duy vừa khái quát trừu tượng, đồng thời lại vừa chính xác và chặt chẽ. Nhờ ngôn ngữ kí hiệu tượng trưng mà trong lôgic hình thức có thể áp dụng triệt để các phương pháp toán học, các phương pháp mô hình hoá, chuyển giao một phần tư duy cho máy tính điện tử, góp phần tạo cơ sở của điều khiển họctin học hiện đại.