Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHUYNH HƯỚNG THẨM MĨ

toàn bộ các nguyên tắc về cơ cấu và phương pháp nghệ thuật làm cơ sở cho sự sáng tạo của các trường phái đã hình thành trong một thời kì lịch sử nhất định. KHTM có thể biểu hiện trong một nền nghệ thuật [vd. trường phái hội hoạ Bacbizông (Barbizon) ở Pháp trong những năm 30 - 60 thế kỉ 19] hoặc là trong nhiều nền nghệ thuật (chẳng hạn như trào lưu cấu trúc trong các nền nghệ thuật khác nhau: kiến trúc, âm nhạc, văn học... đầu thế kỉ 20).