Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOA HỌC LUẬN

lĩnh vực nghiên cứu những quy luật vận động và phát triển của khoa học với tư cách vừa là một hệ thống xã hội đặc thù, một hình thức hoạt động xã hội đặc biệt; nghiên cứu cấu trúc, biến đổi và sự tác động của khoa học đối với các hệ thống xã hội. Mục đích của KHL là nghiên cứu những cơ sở lí luận để nâng cao tính hiệu quả của hoạt động khoa học. KHL đã manh nha từ thời Hi Lạp cổ đại. Đến những năm 60 thế kỉ 20, nó thật sự trở thành một chuyên ngành khoa học độc lập. KHL nghiên cứu và sử dụng các phương pháp phân tích định lượng sự phát triển của các hoạt động khoa học. KHL bao gồm lịch sử khoa học, phương pháp luận khoa học, lôgic học khoa học, xã hội học khoa học, tâm lí học khoa học, kinh tế học khoa học, đạo đức học khoa học, tổ chức khoa học, những vấn đề pháp luật của hoạt động khoa học.