Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẢI THÍCH HỌC

(cg. chú giải học) là: 1) Lí luận và thực tiễn giải thích văn bản, phần lớn là các văn bản cổ. 2) Một trào lưu triết học phương Tây hiện đại. Với tư cách là sự giải thích văn bản được luận chứng về lí luận và kiểm tra về phương pháp, GTH được nghiên cứu trong khuôn khổ của khoa học ngôn ngữ - lịch sử ở thế kỉ 18 (G. Ph. Mâyê, H.Vônfơ, A. Bec, F. Axtơ...). Slaiơmakhơ (F. Schleiermacher; cg. Slâyemakhơ) đặt ra cơ sở của GTH với tư cách là lí luận giải thích đại cương, Đinthây (W. Dilthey) phát triển GTH với tư cách là cơ sở phương pháp luận của tri thức nhân văn. GTH nêu lên các cách tiếp cận hướng vào việc lĩnh hội nội tại văn bản, khác với việc giải thích theo nguồn gốc phát sinh văn bản. Những người theo GTH nhấn mạnh rằng cần phải hiểu văn bản bằng cách căn cứ vào bản thân nó, không được đánh tráo nội dung của nó bằng những nguyên nhân kinh tế - xã hội hay những ảnh hưởng lịch sử - văn hoá. Những người theo quan điểm coi GTH là phương pháp kiến giải văn bản [Betti (Betti), Hicsơ (Hicks)...] kiên quyết phản đối thử nghiệm biến GTH thành triết học.

Ý đồ biến GTH thành triết học được biểu hiện trước hết ở nhà hiện tượng học Huxen (E. Husserl), sau đó ở các nhà triết học Haiđêgơ (M. Heidegger), Gađamơ (H. G. Gadamer), đặc biệt ở Ricơ (P. Ricoeur).