Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẢI THÍCH trong khoa học

vạch ra sự liên hệ giữa những hiện tượng, quá trình mà khoa học đang nghiên cứu, với những hiện tượng, quá trình khác hoặc là đã biết và đã được giải thích, hoặc là chung hơn và cơ bản hơn, hoặc là nguyên nhân phát sinh ra đối tượng nghiên cứu, vv. Trong sự nghiên cứu, GT thường là quá trình đi từ hiện tượng đến bản chất, từ bản chất sơ cấp đến bản chất sâu hơn, vạch ra tính quy luật chi phối hiện tượng. GT dựa vào sự mô tả (nhất là trong khoa học thực nghiệm) và nối tiếp sự mô tả. GT gắn liền với phát minh khoa học là cơ sở cho dự báo (tiên đoán) khoa học.