Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÁC NGỘ

chỉ sự hiểu ra và tự giác đi theo chân lí của đức Phật. Vì đức Phật thành đạo dưới gốc cây pippala ở Ấn Độ, nên từ đó về sau, cây này đổi tên là cây giác ngộ, cây bồ đề (x. Bồ đề).

Phật giáo cho rằng, vì sự GN của đức Phật là vĩ đại, cho nên tôn gọi Phật là bậc Đại giác. Vì sự GN của Phật là chân chính không hư vọng, cho nên cũng tôn gọi Phật là bậc Chính giác. Vì không có bậc thánh có thể đạt tới trình độ GN cao hơn Phật, cho nên tôn gọi Phật là bậc Vô thượng chính đẳng chính giác. Trong đạo Phật, còn có các bậc Thánh và các bậc A La Hán, tuy cũng GN, nhưng trình độ không được như Phật. Đối với Phật, sự nghiệp GN cho mình (tự giác) và GN cho người (giác tha) đều được thực hiện trọn vẹn. Theo Phật giáo Đại Thừa (Bắc Tông) tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tính, tức có khả năng thành Phật trong tương lai. Vì vậy, sách Phật có câu: "Phật Thích Ca là vị Phật đã thành, trong chúng sinh đều là những vị Phật sẽ thành".