Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GAXĂNGĐI P.

(Pierre Gassendi; cg. Gatxăngdi; 1592 - 1655), nhà triết học duy vật, thiên văn học, vật lí học và toán học Pháp, Gaxăngđi phê phán gay gắt triết học kinh viện, triết học Arixtôt (Aristote) dưới hình thức bị chủ nghĩa kinh viện trình bày xuyên tạc. Chống lại duy lí luận duy tâm và thuyết "ý niệm bẩm sinh" của Đêcac R. (R. Descartes). Gaxăngđi giữ lập trường duy vật trong cuộc đấu tranh bác bỏ chủ nghĩa hoài nghi và thuyết không thể biết. Khôi phục và bảo vệ chủ nghĩa duy vật của Êpiquya (Épicure). Gaxăngđi chia triết học của mình thành ba phần: lôgic học, vật lí học và đạo đức học, trong đó lôgic học và vật lí học phục vụ đạo đức học là môn học về mục đích của cuộc sống. Gaxăngđi cho rằng hạnh phúc trên đời là khoái cảm, là không bị đau khổ, là không lo sợ trước thần linh và cái chết. Chủ nghĩa duy vật của Gaxăngđi không triệt để, có tính máy móc siêu hình.