Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ QUẢ LÔGIC

là kết luận phù hợp lôgic của tư duy và của tồn tại. Nguyên tắc chung của kết luận lôgic là: nếu xuất phát từ những tiền đề đúng, lại vận dụng đúng đắn các quy luật và quy tắc lôgic thì kết luận nhất định đúng.

Người ta hay dùng kí hiệu " |¾" để biểu thị tất suy lôgic. Khi có HQL của một lập luận bất kì có thể biểu đạt dưới dạng công thức khái quát như sau:A1, A2, A3,..., An ¾ B, trong đó B là kết luận hợp lôgic, Ai (i = 1, 2, 3,... n...) là các tiền đề đã cho.

HQL là kết luận chân thực. Nhưng trong trường hợp hệ thống lập luận phức tạp, lại được hình thức hoá và toán học hoá cao độ thì tính chân thực của HQL dù sao vẫn rất khái quát và trừu tượng. Do đó, rút cuộc phải được kiểm nghiệm lại bằng thực tiễn. Bởi vì, chỉ có thực tiễn mới là tiêu chuẩn tối cao của chân lí khách quan.