Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOẠT LỰC LUẬN

(cg. thuyết sức sống), trào lưu duy tâm trong sinh học, thừa nhận sự tồn tại của các siêu lực tự nhiên, phi vật chất trong các cơ thể (như "lực sống", "linh hồn", "ăngtêlêsi"...) chỉ đạo các hiện tượng sống. Về nguồn gốc, học thuyết này xuất phát từ học thuyết Platôn (Platon) về linh hồn, dường như linh hồn làm cho giới động vật và thực vật có linh tính. Đến các thế kỉ 17 - 18, HLL đã hình thành như một quan niệm và có những đại biểu của nó như Stan (G. Stal), Đrisơ (H. Driesch), vv. Do tách rời các quá trình hoạt động sống ra khỏi các quy luật vật chất lí hoá và sinh hoá, tuyệt đối hoá sự đối lập giữa giới hữu sinh với vô sinh, cho nên HLL dễ đi đến thừa nhận sự sống là do thần linh sinh ra hoặc thừa nhận sự tồn tại vĩnh viễn của sự sống. Sự giải thích xuyên tạc của HLL về sự sống thường tập trung vào các vấn đề ít được nghiên cứu, chưa đạt tới sự hiểu biết đầy đủ trong sinh học, như các vấn đề về nguồn gốc và bản chất sự sống, về tính hoàn chỉnh, tính hợp lí của cấu trúc và chức năng sự sống, về sự hình thành phôi, vv. Sinh học, hoá học, vật lí và các khoa học khác càng phát triển thì các quan điểm HLL càng bị đẩy lùi.