Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÀN CẢNH ĐỊA LÍ

giới tự nhiên bao quanh nơi ở của con người, bao gồm đất đai, tài nguyên, sông ngòi, biển cả, khí hậu, cây cỏ, động vật... nói rộng ra là hoàn cảnh sinh thái của cộng đồng xã hội. HCĐL phong phú là cơ sở giúp cho các cộng đồng xã hội đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội và trường hợp ngược lại, sẽ gặp nhiều khó khăn trong sản xuất vật chất. HCĐL tuy có ảnh hưởng đến hoạt động của con người nhưng không phải là nhân tố quyết định; ảnh hưởng đó lớn hay nhỏ là tuỳ thuộc vào chế độ xã hội, vào phương thức sản xuất và trình độ cụ thể ở từng nước. Do sự phát triển của khoa học kĩ thuật, con người có thể cải tạo HCĐL, môi trường sinh thái của mình phù hợp với quy luật của giới tự nhiên.