Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÌNH THỨC LÔGIC

một loại hình thức mang tính chất phổ quát hoá và tất yếu khách quan.

Tư duy có nhiều hình thức cơ bản như khái niệm, phán đoán, suy luận, luận chứng. Do đó, HTL cơ bản của tư duy, rốt cuộc là HTL của khái niệm, phán đoán, suy luận và luận chứng.

HTL của khái niệm có dạng kí hiệu tượng trưng là xP(x), trong đó x - kí hiệu ngoại diên, còn P(x) - kí hiệu nội hàm của khái niệm. HTL của phán đoán có dạng tổng quát là "S - P", trong đó S - kí hiệu chủ từ lôgic, còn P - kí hiệu vị từ lôgic. Trường hợp cụ thể, chẳng hạn như loại phán đoán đơn, đặc tính nhất quyết khẳng định bộ phận có dạng "một số S là P" thì hình thức lôgic tương ứng sẽ là: $x (S(x) Ù P(x)), với $ - kí hiệu lượng từ bộ phận, Ù - kí hiệu phép hội. HTL của suy luận có dạng kí hiệu tổng quát là "TĐ1, TĐ2, TĐ3,... TĐn, | KL"; trường hợp suy diễn thì HTL là "TĐ1, TĐ2, TĐ3,... | | ¬ KL", với | | ¬ là kí hiệu tất suy lôgic, còn trường hợp quy nạp thì HTL là "TĐ1, TĐ2, TĐ3,... TĐn...<> - KL", với <> - là kí hiệu khả suy lôgic. HTL của luận chứng có dạng kí hiệu tổng quát là: "LĐ, LC1, LC2, LC3,..., LCn,... - KL (= LĐ)", với LĐ - kí hiệu luận đề, LCi (i = 1, 2, 3... n,...) - kí hiệu luận cứ và KL - kí hiệu kết luận lôgic, chính là luận đề cần chứng minh hoặc phủ bác.