Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH TƯƠNG ĐƯƠNG

khái niệm nói lên mối quan hệ giữa các mệnh đề, có thể là những phán đoán, những công thức... mà trong mối quan hệ đó chúng đều có ý nghĩa như nhau (hoặc là cùng đúng cả, hoặc là đều sai). Nói chung, đây là một khái niệm của lôgic học. TTĐ giữa các mệnh đề hình thành do kết quả của việc sử dụng thao tác tương đương hoá, tức là sử dụng những giới từ kiểu "nếu" và "chỉ nếu" trong các kết luận lôgic cũng như trong ngôn ngữ hội thoại, cũng có nghĩa là bằng cách sử dụng phép tất suy.